Showing all 4 results

โคมไฮเบย์ L&E

              โคมไฮเบย์ L&E  มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกด้วย สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน ทางบริษัทเราได้นำโคมไฮเบย์ LED L&E มาจำหน่ายในราคาถูกและมีหลากหลายวัตต์ให้เลือก และหากลูกค้ามีขอสงสัยสามารถสอบถามเราได้ ทางเราพร้อมและยินดีให้บริการ